Salgsbetingelser for kjøp av kurs fra Artskill AS

Dette kjøpet er regulert av de nedenstående standard salgsbetingelser for forbrukerkjøp av tjenester over internett. Forbrukerkjøp over internett reguleres hovedsakelig av avtaleloven, forbrukerkjøpsloven, markedsføringsloven, angrerettloven og ehandelsloven. Disse lovene gir forbrukeren ufravikelige rettigheter. Lovene er tilgjengelig på www.lovdata.no. Vilkårene i denne avtalen skal ikke forstås som noen begrensning i de lovbestemte rettighetene, men oppstiller partenes viktigste rettigheter og plikter for handelen.

Salgsbetingelsene er utarbeidet og anbefalt av Forbrukertilsynet. For en bedre forståelse av disse salgsbetingelsene, se Forbrukertilsynets veileder her.

1. Avtalen

Avtalen består av disse salgsbetingelsene, opplysninger gitt i bestillingsløsningen og eventuelt særskilt avtalte vilkår. Ved eventuell motstrid mellom opplysningene, går det som særskilt er avtalt mellom partene foran, så fremt det ikke strider mot ufravikelig lovgivning.

Avtalen vil i tillegg bli utfylt av relevante lovbestemmelser som regulerer kjøp av varer mellom næringsdrivende og forbrukere.

2. Partene

Selger er Artskill AS, Nesgårdsveien 51. 3148 Hvasser, «Artskill». Organisasjonsnummer: 825374892, e-post: [email protected]

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

3. Pris

Den oppgitte prisen for kurset er den totale prisen kjøper skal betale. Denne prisen inkluderer alle avgifter og tilleggskostnader. Ytterligere kostnader som Artskill før kjøpet ikke har informert om, skal kjøper ikke bære.

4. Avtaleinngåelse

Avtalen er bindende for begge parter når kjøperen har sendt sin bestilling til Artskill

Avtalen er likevel ikke bindende hvis det har forekommet skrive- eller tastefeil i tilbudet fra Artskill i bestillingsløsningen i nettbutikken eller i kjøperens bestilling, og den annen part innså eller burde ha innsett at det forelå en slik feil.

5. Betalingen

Artskill kan kreve betaling kurset fra det tidspunkt kurset er åpnet av kjøperen.

Dersom kjøperen bruker kredittkort eller debetkort ved betaling, kan Artskill reservere kjøpesummen på kortet ved bestilling. Kortet blir belastet samme dag som varen sendes.

6. Levering

Levering er skjedd når kjøperen, eller hans representant, har kjøpt kurset. Kjøper har rett til bruk av kurset i ett år etter at det ble kjøpt. Artskill tar forbehold om at kurset kan tas ut av porteføljen hvis det skulle vise seg å være feil eller mangler. I så fall vil plikter Artskill å gi kjøper beskjed i god tid.

7. Angrerett

Avtalen er unntatt fra angrerett. For digitale innholdstjenester som leveres så snart avtalen er inngått faller angreretten bort straks tjenesten tas i bruk. Dette forutsetter at kjøper uttrykkelig samtykker før betaling av kurset, før angrefristens utløp og erkjenner at angreretten faller bort. For kjøper av kurs i Artskill vil en slik erklæring måtte avgis på nettsiden før kjøpstransaksjonen gjennomføres.

8. Rettigheter

Alt innhold som utgjør en del av Artskill.no og all programvare som brukes på nettstedet, eies av Artskill, og er beskyttet av norske og gjeldende internasjonale lover og avtaler, inkludert og uten begrensning opphavsrett og andre lover og avtaler som beskytter intellektuell eiendom og eiendomsrett.

Kjøper er innforstått med at kursene er kun til bruk av kjøper personlig og ikke kan deles eller videreselges til en tredjeperson.

9. Artskills rettigheter ved kjøperens mislighold

Dersom kjøperen ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen eller loven, og dette ikke skyldes Artskill eller forhold på Artskills side, kan Artskill i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 9 etter omstendighetene stenge kjøpers tilgang til kurset, kreve oppfyllelse av avtalen, kreve avtalen hevet samt kreve erstatning fra kjøperen. Artskill vil også etter omstendighetene kunne kreve renter ved forsinket betaling og inkassogebyr.

Oppfyllelse

Artskill kan fastholde kjøpet og kreve at kjøperen betaler kjøpesummen.

Heving

Artskill kan heve avtalen dersom det foreligger vesentlig betalingsmislighold eller annet vesentlig mislighold fra kjøperens side. Artskill kan likevel ikke heve dersom hele kjøpesummen er betalt. Fastsetter Artskill en rimelig tilleggsfrist for oppfyllelse og kjøperen ikke betaler innen denne fristen, kan Artskill heve kjøpet.

10. Konfliktløsning

Klager rettes til Artskill innen rimelig tid. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Salgsbetingelsene ble sist oppdatert: 10 mars 2021